Coronacrisis en kinderopvang

Het kabinet heeft het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten, aangenomen. Dit betekent dat ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, waaronder de beslisboom. Dat is besloten tijdens de Ministerraad op vrijdag 10 maart 2023.

Onze BSO is daarom volledig open zonder beperkende maatregelen. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie alsnog vragen met zich meebrengt. Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen van ouders. Staat je vraag of het antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met ons kantoor via 030 – 20 800 55.

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen.

Actuele informatie: 

1. Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?

Check https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

2. Gezondheid, klachten?

Kinderen die af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben, mogen naar de kinderopvang (BSO, kinderdagopvang en gastouderopvang).

Niet van kracht: Kinderen van 4-12 jaar die last hebben van corona klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; (licht) hoesten; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); benauwdheid; verhoging of koorts) blijven thuis en doen een zelftest. Met een negatieve testuitslag mogen ze naar de BSO.

3. Waar moet ik op letten bij het ophalen?

Niet van kracht:

 • Je blijft buiten bij het ophalen van je kind;
 • Kinderen worden opgehaald door 1 persoon;
 • Je hebt geen klachten zoals hierboven beschreven;
 • Daarnaast kunnen er locatie-specifieke richtlijnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde looproutes of dat de kinderen worden opgehaald bij het hek. Hierover word je door de locatie geïnformeerd.

4. Welke maatregelen neemt de BSO rondom veiligheid en hygiëne?

Niet van kracht: Er is een protocol waarin staat welke maatregelen kinderopvangorganisatie moeten nemen. Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, ouders en onze medewerkers. Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Dit protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Voor het donkergroene scenario 1 ‘verkoudheid’ gelden onderstaande basismaatregelen:

 • handen wassen
 • hoesten en niezen in de elleboog
 • thuis blijven bij klachten en een (zelf)test doen
 • zorgen voor voldoende frisse lucht door continue te ventileren en dagelijks 2x 15 minuten de BSO locatie te luchten
 • tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik halen

De aanvullende maatregelen voor het groene scenario 2 ‘griep +’ (naast bovenstaande maatregelen) zijn:

 • één ouder brengt of haalt het kind van de BSO
 • de kinderen spelen buiten waar het kan

De aanvullende maatregelen voor het oranje scenario 3 ‘continue strijd’ (naast alle bovenstaande maatregelen) zijn:

a. Voor kinderen:

 • Kinderen vanaf 4 jaar met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven, of doen een zelftest.
 • Heeft je kind een negatieve testuitslag en heeft het de volgende dag nog steeds klachten? Dan doet het opnieuw een zelftest.
 • Als het zelftestadvies geldt voor school, dan doen kinderen uit groep 6, 7 en 8 tijdens een schoolvakantie/studiedag voor de BSO een preventieve zelftest elke ochtend voordat ze ’s ochtends naar de BSO komen.

b. Voor volwassenen:

 • Ouders komen (in principe) niet binnen op de locatie.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er gelden looproutes, deze zijn aangegeven per locatie.
 • De overdracht buiten bij het ophalen is met aandacht, maar korter.
 • Bij klachten doe je een zelftest of breng/haal je je kind niet.

De aanvullende maatregelen voor het rode scenario 4 ‘worst case’ (naast alle bovenstaande maatregelen) zijn:

 • Er komen – behalve de groepsleiding – zo min mogelijk externen op de BSO-locaties. Onze externe workshops worden daarom uitgesteld. Overleggen met ouders vinden online plaats.
 • Bij het brengen/ophalen van je kind blijf je buiten.
 • De kinderen worden opgevangen in cohorten. Contact tussen de verschillende cohorten wordt binnen zoveel mogelijk vermeden. Buiten kunnen kinderen van verschillende cohorten wel samen spelen.

5. Hoe zit het met de ventilatie op de BSO locatie van mijn kind?

Het binnenklimaat in onze BSO locaties heeft onverminderd onze aandacht. We ventileren continue en luchten dagelijks extra. Als het kouder weer is, raden we de kinderen aan zich hierop te kleden en mogen kinderen eventueel binnen een jas aan.

In 2020 is door een extern bureau op alle BSO locaties het ventilatiesysteem gecontroleerd. Op alle locaties is een CO2 meter aanwezig.

6. Wat zijn de gevolgen voor de opvang als een medewerker of BSO kind besmet is met het coronavirus?

Niet van kracht: Als er sprake is van een besmetting, dan nemen wij direct contact op met de GGD en na nauw overleg besluiten we welk scenario op de specifieke situatie van toepassing is. Het kan betekenen dat 1) alleen de medewerker of het kind in quarantaine gaat, 2) een of meerdere personen die zijn aangemerkt als nauw contact in quarantaine gaan, maar de BSO locatie wel open kan blijven, 3) de gehele BSO locatie moet sluiten. Dit hangt mede af van het aantal besmette personen, de leeftijd van de kinderen, de groepsgrootte, of het een vakantiedag was of een reguliere BSO-middag en of de betreffende persoon besmettelijk was terwijl hij/zij op de BSO aanwezig was.

7. Kan het voorkomen dat een locatie moet sluiten?

Locaties hoeven niet meer gesloten te worden als gevolg van corona.

Niet van kracht: BSO Oog in Al zet alles op alles om de continuïteit van de opvang te waarborgen en de opvang zo lang als mogelijk verantwoord open te houden, waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen altijd onze prioriteit heeft. Het kan voorkomen dat een locatie de deuren tijdelijk moet sluiten na nauw overleg met de GGD i.v.m. een besmetting. Ook bestaat de mogelijkheid dat – als er op een dag teveel pedagogisch medewerkers in afwachting van een test of de uitslag daarvan afwezig zijn of door quarantaine of ziekte en er geen vervanging kon worden gevonden – wij een locatie moeten sluiten en de beschikbare medewerkers herverdelen over de BSO locaties.

In samenspraak met de oudercommissie is besloten, dat we – indien nodig en mogelijk – de prioriteit geven aan de opvang van de jongere BSO kinderen, te weten: Stoere Stapjes, Stampertjes & Schavuiten, Rakkers en Zevensprong.

8. Hoe en wanneer hoor ik het als de locatie van mijn kind moet sluiten?

Hierover word je zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het digitale ouderportaal. In geval van sluiting gaan we ervan uit dat je zelf voor alternatieve opvang zorgt en je je kind uit school/van de BSO ophaalt/laat ophalen. Zodra zeker is wanneer de BSO-locatie weer open kan, word je daarover tijdig geïnformeerd via het ouderportaal.

9. Wat betekent een eventuele incidentele sluiting voor de kosten van de kinderopvang? Brengt de BSO de gebruikelijke kosten in rekening of is er een compensatieregeling?

Bij gedwongen of ‘vrijwillige’ incidentele sluiting van een BSO-locatie brengen wij ouders de gebruikelijke kosten in rekening, daar de overheid deze niet compenseert en de (salaris)kosten voor de BSO gewoon doorlopen. Wij vragen je begrip hiervoor.

Mocht je hieraan wel een vervolg willen geven, dan heb je twee mogelijkheden:

   • Je kunt de gemiste opvang als ruiltegoed erbij krijgen. Dit tegoed kun je tot het einde van het kalenderjaar gebruiken, mits er plek is op de groep. Niet genoten opvang in schoolweken kan worden ingehaald in schoolweken (niet op studiedagen en in vakanties).
   • Je kunt de overeenkomst ook (gedeeltelijk) laten ontbinden voor de uren dat de opvang niet geleverd is. Je hoeft dan niet te betalen voor die uren en ontvangt daarvoor van DebiCare een creditfactuur. Deze creditfactuur wordt in de maand na de sluiting verzonden. Je verliest daarmee je recht op reeds ontvangen kinderopvangtoeslag voor de uren die je niet afgenomen hebt. In dat geval dien je de kinderopvangtoeslaggegevens aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen. De urenberekening van de niet geleverde opvang kun je terugvinden op de creditfactuur. Je kunt met het doorgeven van de urenwijziging aan de Belastingdienst ook wachten, totdat je van DebiCare de jaaropgave ontvangt (jaarlijks in maart). Omdat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag vooruit betaalt, zal dit altijd resulteren tot een terugbetalingsbeschikking en/of verrekening van je huidige kinderopvangtoeslag.

  Wil je gebruik maken van een van beide mogelijkheden, stuur dan uiterlijk binnen twee weken na de incidentele sluitingsdag een mail met je keuze, de datum van de sluitingsdag, de naam van je kind en de naam van je de BSO-locatie naar info@bso-ooginal.nl. Indien wij niets vernemen, gaan wij ervan uit dat jij het recht op kinderopvangtoeslag wil behouden en geen gebruik wenst te maken van de tegoedmogelijkheid.