Vacatures

Voor onze buitenschoolse opvang zoeken wij een

Pedagogisch medewerk(ster)

Stichting Kinderopvang Oog in Al (www.bso-ooginal.nl) is ruim 20 jaar geleden opgericht door ouders in de wijk Oog in Al in Utrecht vanwege behoefte aan kwalitatief hoogwaardige buitenschoolse opvang in de buurt. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot de huidige omvang met vijf locaties voor VSO, TSO en BSO. De organisatie heeft een professioneel team van bijna 30 medewerkers die opvang bieden aan meer dan 650 kinderen. Er wordt nauw samengewerkt met de scholen die de stichting bedient. Stichting Kinderopvang Oog in Al is op zoek naar een nieuwe collega voor één van de BSO locaties.

Algemene kenmerken Stichting BSO Oog in Al

BSO Oog in Al is in de eerste plaats opgericht als dienstverlening door en voor ouders. Doordat de kinderen opgevangen worden, kunnen de ouders actief deelnemen aan de maatschappij in de vorm van werk en/of studie. Dit is de wens van veel ouders. Zo kunnen zij zichzelf (verder) ontplooien en zorgen voor inkomen en ontwikkeling. De BSO biedt ouders hierbij de nodige continuïteit; de opvang van de kinderen sluit aan op de school- en vakantietijden van de kinderen, waardoor de ouders altijd de garantie hebben van kwalitatieve, goede kinderopvang.
Een bijkomend positief effect voor ouders is dat zij kunnen profiteren van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. Doordat zij verstand hebben van (de ontwikkeling van) kinderen, hebben zij een signalerende functie en kunnen zij de ouders goed informeren. Indien ouders dat wensen, kunnen de pedagogisch medewerkers hen ook adviseren en ondersteunen in de opvoeding.

Algemene kenmerken

Als pedagogisch medewerker ben je samen met ons verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van een groep kinderen, per locatie varieert de leeftijd van de kinderen.
Je bent enthousiast, ziet kinderen en je neemt ze serieus en je weet op een creatieve manier in te spelen op de wensen en ideeën van kinderen.
Organiseren van activiteiten vormt een belangrijk onderdeel van je functie.
Je bent professioneel en toegankelijk in je contacten met de ouders.

Doel van de functie

De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.

Organisatorische positie

De pedagogisch medewerker ressorteert hiërarchisch onder het (unit-)hoofd en begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires.

Resultaatgebieden

Kinderen begeleiden

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum.

Resultaat

Kinderen begeleid gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden.
 

Kinderen verzorgen

 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

Resultaat

Kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

 • Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd.
 • Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep.
 • Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden.
 • Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen.
 • Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
 • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.

Resultaat

Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden.

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Onder licht huishoudelijke werkzaamheden worden die huishoudelijke werkzaamheden verstaan die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen.

Resultaat

Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.

Deskundigheid bevorderen

 • Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd.

Resultaat

Deskundigheid bevorderd, zodanig dat pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBLers, BOL-ers en stagiaires zo goed mogelijk ingezet kunnen worden op de groep en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te behalen.

Profiel van de functie

Kennis

 • In het bezit van een van de opleidingsniveaus zoals vermeld bij de functie van pedagogisch medewerker;
 • Pedagogische kennis.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen.
 • Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind.

Specifieke functiekenmerken

 • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/ verzorgers.

Arbeidsvoorwaarden

Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, welke wordt verlengd bij gebleken geschiktheid. Een salaris is conform CAO Kinderopvang schaal 6, de trede is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Voor deze functie geldt een contract voor 12 uur, bestaande uit 12 BSO uren. Met de mogelijkheid van uitbreiding i.v.m. gelijke dagen model bij een van de scholen waarmee we samen werken wat in zal gaan per nieuwe school jaar.

Reageren en procedure

Ben je geïnteresseerd? We komen graag met je in contact als je denkt te passen in het profiel. Stuur je motivatiebrief samen met je CV zo spoedig mogelijk ter attentie van Lejla Sendic naar info@bso-ooginal.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden eind april, begin mei.