Ons team

portret Annemieke onsteam_Lejla_portret portret Friso

Annemieke Vermunt

Directeur-bestuurder

Lejla Sendic

Manager BSO

Friso Quentemijer

Locatiecoördinator
De Stoere Stapjes en VSO

onsteam_Jessica_portret onsteam_Corina_portret

Jessica van Schalkwijk

Locatiecoördinator
De Zevensprong en TSO

Maarten Lambo

Locatiecoördinator
De Zwaluwen

Corina den Hartog

Locatiecoördinator
Cereol

onsteam_Merel_portret onsteam_Caro_portret onsteam_Slavica2_portret

Merel Ribbius

Locatiecoördinator
De Stampertjes en TSO

Caro Nijhof

Pedagogisch medewerker
De Zwaluwen en TSO

Slavica Bubanja

Pedagogisch medewerker
De Zevensprong en VSO en TSO

onsteam_Wendy_portret onsteam_Charlotte_portret onsteam_Astrid_portret

 Wendy Blankenstein

Pedagogisch medewerker
De Zwaluwen en TSO

Charlotte Gispen

Pedagogisch medewerker
De Stampertjes en TSO

Astrid Jenner

Pedagogisch medewerker
De Stampertjes en VSO
en Coördinator TSO

onsteam_Annemarie_portret onsteam_Maria_portret

Erik Fassotte

Pedagogisch medewerker
Cereol

Annemarie van Tessel

Pedagogisch medewerker
De Stoere Stapjes

Marie Vinck

Pedagogisch medewerker
De Stoere Stapjes en TSO

onsteam_Bibi_portret portret Daan onsteam_Roxanne_portret

Bibi Becht

Pedagogisch medewerker
Cereol en TSO

Daan de Gier

Pedagogisch medewerker
De Zevensprong en TSO

Roxanne Grit

Pedagogisch medewerker
De Stoere Stapjes en TSO

silhouet_vrouw_portret onsteam_Franca_portret

Majda Talbi

Pedagogisch medewerker
De Stoere Stapjes en TSO

Franca Buyzer

Pedagogisch medewerker
De Stoere Stapjes

Martine van der Kevie

Pedagogisch medewerkster
Cereol

onsteam_Remco_portret

Vaia Bampa

Pedagogisch medewerker
Cereol

Remco van Suchtelen

Pedagogisch medewerker
Zwaluwen

Hajar Akhiat

Pedagogisch medewerker
Cereol

onsteam_Saloua_portret silhouet_vrouw_portret onsteam_Wil_portret

Saloua Amriou

Oproepkracht

Ikrame Sellami

Oproepkracht

Wil Kwast

Oproepkracht